Znaczne pakiety akcji

Capital Partners SA (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 17 stycznia 2024 r. od Pana Pawła Bala zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Pawła Bala:
“Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uprzejmie informuję o zmianie mojego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 16.01.2024 r., rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji;
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.578.264 akcje, które stanowią 25,78% w kapitale zakładowym i uprawniają do 2.578.264 głosów, stanowiących 25,78% ogólnej liczby głosów;
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.578.264 akcje, które stanowią 28,65% w kapitale zakładowym i uprawniają do 2.578.264 głosów, stanowiących 28,65% ogólnej liczby głosów;
4) -;
5) Podmioty zależne: brak takich podmiotów;
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;
7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;
8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;
9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.578.264 głosy, stanowiące 28,65% ogólnej liczby głosów;
10)Numer PESEL: brak obowiązku zamieszczenia;
11)Kod LEI emitenta akcji: 25940024059KXONNTA83;
12)Aktualny adres zamieszkania: brak obowiązku zamieszczenia;”

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Paweł Bala

Prezes Zarządu