Znaczne pakiety akcji

Capital Partners SA (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 13 września 2021 r. od Pana Pawła Bala, Pana Adama Chełchowskiego i Pana Mirosława Kuś zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Pawła Bala:
“Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uprzejmie informuję o zmianie mojego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 09.09.2021 r., rejestracja zmiany statutu obejmującej obniżenie kapitału zakładowego;
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4.320.436 akcji, które stanowiły 25,41% w kapitale zakładowym i uprawniały do 4.320.436 głosów, stanowiących 25,41% ogólnej liczby głosów;
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4.320.436 akcji, które stanowią 31,64% w kapitale zakładowym i uprawniają do 4.320.436 głosów, stanowiących 31,64% ogólnej liczby głosów;
4) -;
5) Podmioty zależne: brak takich podmiotów;
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;
7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;
8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;
9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4.320.436 głosów, stanowiących 31,64% ogólnej liczby głosów;”

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Adama Chełchowskiego:
“Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uprzejmie informuję, że posiadany przeze mnie udział w ogólnej liczby głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie przekroczył 15% ogólnej liczby głosów.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 9 września 2021 r. rejestracja zmiany statutu obejmującej obniżenie kapitału zakładowego;
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.354.542 akcje, które stanowiły 13,85% w kapitale zakładowym i uprawniały do 2.354.542 głosów, stanowiących 13,85% ogólnej liczby głosów;
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.354.542 akcje, które stanowią 17,24% w kapitale zakładowym i uprawniają do 2.354.542 głosów, stanowiących 17,24% ogólnej liczby głosów;
4) -;
5) Podmioty zależne: brak takich podmiotów;
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;
7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;
8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;
9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.354.542 głosów, stanowiących 17,24% ogólnej liczby głosów.”

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Mirosława Kuś:
“Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uprzejmie informuję, że posiadany przeze mnie udział w ogólnej liczby głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie przekroczył 5% ogólnej liczby głosów.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 9 września 2021 r. rejestracja przez właściwy Sąd umorzenia 3.343.705 akcji Capital Partners SA i zmiany kapitału zakładowego;
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 802.862 akcje, które stanowiły 4,72% w kapitale zakładowym i uprawniały do 802.862 głosów, stanowiących 4,72% ogólnej liczby głosów;
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 802.862 akcje, które stanowią 5,88% w kapitale zakładowym i uprawniają do 802.862 głosów, stanowiących 5,88% ogólnej liczby głosów;
4) -;
5) Podmioty zależne: brak takich podmiotów;
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;
7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;
8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;
9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 802.862 głosów, stanowiących 5,88% ogólnej liczby głosów.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Paweł Bala

Prezes Zarządu