Znaczne pakiety akcji

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 5 lipca 2021 r. od Pana Mirosława Kuś zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść otrzymanego zawiadomienia:
“Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uprzejmie informuję, że posiadany przeze mnie udział w ogólnej liczby głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie zmniejszył się poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 2 lipca 2021 r. sprzedaż 277.000 akcji poza systemem obrotu w ramach skupu akcji własnych za pośrednictwem DM BOŚ S.A.;
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1.074.583 akcje, które stanowiły 6,32% w kapitale zakładowym i uprawniały do 1.074.583 głosów, stanowiących 6,32% ogólnej liczby głosów;
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 797.583 akcje, które stanowią 4,69% w kapitale zakładowym i uprawniają do 797.583 głosów, stanowiących 4,69% ogólnej liczby głosów;
4) -;
5) Podmioty zależne: brak takich podmiotów;
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;
7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;
8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;
9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 797.583 głosów, stanowiących 4,69% ogólnej liczby głosów.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Paweł Bala

Prezes Zarządu