Znacząca Umowa

Warszawa, dnia 2004-05-18
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną w dniu 15 maja 2004 roku Umowę w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego oraz pozyskania kapitału dla Centrum Zdrowia Swissmed S.A. z siedzibą w Gdańsku. Capital Partners S.A. występuje w konsorcjum z Larchmont Finance S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem Umowy jest organizacja procesu wprowadzenia akcji Swissmed S.A. do publicznego obrotu i pozyskanie kapitału w drodze publicznej emisji akcji.

W Umowie przewidziano wynagrodzenie prowizyjne zależne od wpływów z publicznej emisji akcji. W opinii Zarządu Capital Partners S.A. warunki Umowy nie odbiegają istotnie od ogólnie przyjętych dla tego typu umów. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od Umowy, ustalono łączną karę umowną w wysokości 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy).

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż potencjalna wartość wynagrodzenia może przekroczyć 20% obecnych kapitałów własnych Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 7 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001 r. – Regulamin obrotu