Zmiana znaczącej umowy

Warszawa, dnia 2005-11-30
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2005 z dnia 1 września 2005r., informuje, że w dniu 30 listopada 2005r. zawarł ze spółką Permobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Aneks do Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji eCard S.A., którym usunął zapis o warunku zawieszającym umowy, jakim było złożenie przez spółkę eCard S.A., przy udziale Capital Partners S.A., wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o dopuszczenie akcji eCard S.A. do notowań na rynku regulowanym.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Prezes Zarządu
Paweł Bala