Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009r.

Warszawa, dnia 2009-03-15
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 5/2009 – Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009r.

Zarząd Capital Partners S.A., w związku z wejściem w życie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uaktualniony terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2009, dostosowany do ww. rozporządzenia.
I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kw. 2009r. – 14 maja 2009r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kw. 2009r. – 10 listopada 2009r.
Zgodnie z § 101 ust. 2 ww. rozporządzenia Capital Partners S.A. nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kw. 2009r.
II. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2009r. – 31 sierpnia 2009r.
III. Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny® za 2008 rok – 30 kwietnia 2009 roku.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za 2008 rok – 30 kwietnia 2009 roku.

Poprzednie terminy publikacji raportów okresowych zawarte były w Raporcie bieżącym nr 4/2009 z 27 stycznia 2009 r.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala