Zmiana adresu siedziby Spółki

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. ulega zmianie adres siedziby Spółki.
Adres siedziby Spółki to: ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa.

Podstawa prawna: § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu