Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warszawa, dnia 2004-06-22
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2004r. złożył wniosek o dopuszczenie 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku równoległym.
Jednocześnie Zarząd Capital Partners S.A. oświadcza, że w przypadku dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na GPW w Warszawie, wycofa akcje Spółki z obrotu na rynku nieurzędowym Centralnej Tabeli Ofert S.A.

Podstawa Prawna: par. 4 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001