Zbycie znacznego pakietu akcji

Warszawa, dnia 2006-02-23
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 23 lutego 2006r. otrzymał zawiadomienie od Pana Pawła Bali o zbyciu przez niego w pakietowej transakcji pozasesyjnej 100.000 akcji Emitenta. Transakcja rozliczona została w dniu 21 lutego 2006r.
Przed dokonaniem transakcji Pan Paweł Bala posiadał łącznie 925.229 sztuk akcji na okaziciela Capital Partners S.A., co stanowiło 40,23% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i 40,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Po dokonaniu powyższej transakcji pan Paweł Bala posiada 825.229 sztuk akcji na okaziciela Capital Partners S.A., które stanowią 35,88% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i 35,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Prezes Zarządu
Paweł Bala