Zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta

Warszawa, dnia 2010-05-05
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, iż w dniu 5 maja 2010 roku otrzymał informację od Pani Anny Bali o zbyciu przez nią znacznego pakietu akcji Emitenta o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust 2 pkt 1) lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w dniu 29 kwietnia 2010r. na moim rachunku papierów wartościowych rozliczona została transakcja sprzedaży 830.000 akcji Capital Partners S.A., dokonana na rynku regulowanym w transakcji pakietowej pozasesyjnej.
Przed dokonaniem powyższej transakcji posiadałam 3.284.280 akcji Capital Partners S.A., które stanowiły 13,44% kapitału zakładowego Capital Partners S.A. i uprawniały do wykonywania 3.284.280 głosów, stanowiących 13,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Aktualnie posiadam 2.454.280 akcji Capital Partners S.A., które stanowią 10,04% kapitału zakładowego Capital Partners S.A. i uprawniają do wykonywania 2.454.280 głosów, stanowiących 10,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

Ponadto, w dniu 5 maja 2010r. Zarząd Capital Partners S.A. otrzymał informację od Pana Adama Chełchowskiego o nabyciu przez niego znacznego pakietu akcji Emitenta o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w dniu 29 kwietnia 2010r. na moim rachunku papierów wartościowych zostało zapisanych 830.000 akcji Capital Partners S.A., nabytych na rynku regulowanym w transakcji pakietowej pozasesyjnej.
Przed dokonaniem powyższej transakcji posiadałem 2.400.000 akcji Capital Partners S.A., które stanowiły 9,82% kapitału zakładowego Capital Partners S.A. i uprawniały do wykonywania 2.400.000 głosów, stanowiących 9,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Aktualnie posiadam 3.230.000 akcji Capital Partners S.A., które stanowią 13,22% kapitału zakładowego Capital Partners S.A. i uprawniają do wykonywania 3.230.000 głosów, stanowiących 13,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W perspektywie najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia liczby posiadanych akcji Capital Partners S.A.”

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycia znacznego pakietu akcji

Prezes Zarządu
Paweł Bala