Zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta – KOREKTA

Warszawa, dnia 2008-05-15
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 12/2008 korekta – Zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta – KOREKTA

Zarząd Capital Partners S.A. w dniu 15 maja 2008r. otrzymał od Pana Pawła Bala zawiadomienie o błędzie w przekazanej przez niego i następnie zaraportowanej przez Emitenta Raportem bieżącym nr 6/2008 w dniu 10 marca 2008r. informacji o nabyciu znacznego pakietu akcji Capital Partners S.A., o następującej treści:
“W dniu 10 marca 2008r. w przekazanej na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informacji, błędnie został przedstawiony stan posiadania przeze mnie akcji Capital Partners S.A., zarówno przed jak i po dokonanej w dniu 10 marca 2008r. transakcji zbycia 2.400.000 akcji poza rynkiem regulowanym na podstawie Umowy cywilno-prawnej
Przed dokonaniem powyższej transakcji posiadałem 6.726.784 akcje spółki Capital Partners S.A. a nie jak zostało to przedstawione 6.291.600 akcji, które stanowiły 27,98% kapitału zakładowego Capital Partners S.A. a nie 26,17% i uprawniały do wykonywania 6.726.784 głosów, stanowiących 27,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Aktualnie posiadam 4.326.784 akcje Capital Partners S.A. a nie 3.891.600 akcji, które stanowią 18,00% kapitału zakładowego Capital Partners S.A. a nie 16,19% i uprawniają do wykonywania 4.326.784 głosów, stanowiących 18,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. ”

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Prezes Zarządu
Paweł Bala

Wiceprezes Zarządu
Maciej Górski