Zbycie i nabycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2008-01-16
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 4/2008 – zbycie i nabycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2008r., w ramach realizacji Umowy Inwestycyjnej z dnia 15 stycznia 2008r. zawartej pomiędzy Capital Partners S.A. a Michałem Sicińskim, VAP Video Art. Production GmbH, Richardem Kunickim, Media Ekspert Sp. z o.o. oraz VIRTUAL VISION S.A., zawarte zostały odpowiednio:

1. Umowa sprzedaży przez Capital Partners S.A. na rzecz VAP Video Art Production GmbH udziałów w Media Ekspert Sp. z o.o.;
2. Umowa sprzedaży przez Capital Partners S.A. na rzecz Michała Sicińskiego udziałów w Media Ekspert Sp. z o.o.,
3. Umowa sprzedaży przez VAP Video Art. Production GmbH na rzecz Capital Partners S.A. akcji spółki VIRTUAL VISION S.A.,
4. Umowa sprzedaży przez Michała Sicińskiego na rzecz Capital Partners S.A. akcji spółki VIRTUAL VISION S.A.

Na mocy umów wymienionych w pkt. 1. i 2. Capital Partners S.A. zbyła łącznie 12.650 udziałów Media Ekspert Sp. z o.o. wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział za łączną cenę 2.595.022,00 zł.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającymi aktywa i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Media Ekspert Sp. z o.o. S.A.
Zbyte aktywa stanowią 55,73% w kapitale zakładowym Media Ekspert Sp. z o.o. i uprawniają do 55,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu Media Ekspert Sp. z o.o.

Na mocy umów wymienionych w pkt. 3. i 4. Capital Partners S.A. nabyła łącznie 15.000.000 akcji VIRTUAL VISION S.A., o wartości nominalnej 0,01 zł jedna akcja, za łączna cenę 1.095.000,00 zł.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającymi aktywa i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki VIRTUAL VISION.
Źródłem finansowania nabycia VIRTUAL VISION S.A. były środki własne.
Nabyte aktywa stanowią 29,41% w kapitale zakładowym VIRTUAL VISION S.A. i 27,78% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
Inwestycja w VIRTUAL VISION S.A. jest krótkoterminową lokatą kapitałową Capital Partners S.A.

VIRTUAL VISION S.A. jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala