Zbycie aktywów o znacznej wartości w wyniku wykupu Obligacji Serii B poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego

Warszawa, dnia 2007-10-25
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 46/2007 – zbycie aktywów o znacznej wartości w wyniku wykupu Obligacji Serii B poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 25 października 2007r. dokonał przeniesienia własności łącznie 2.189.000 akcji spółki Bipromet S.A. na rzecz Obligatariuszy w związku z przedterminowym wykupem wszystkich Obligacji Serii B, tj. łącznie 11.000 Obligacji o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej i wynoszącej 590,00 PLN. Obligacje Serii B wyemitowane były celem sfinansowania nabycia akcji Bipromet S.A.
Wykup Obligacji nastąpił we wcześniejszym terminie ich wykupu poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego polegającego na wymianie każdej Obligacji na 199 akcji spółki Bipromet S.A.
Jeden z Obligatariuszy jest członkiem Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.
Emitent wypełnił wszystkie zobowiązania wynikające z emisji Obligacji serii B, której celem było finansowanie nabycia akcji Bipromet S.A.
Capital Partners S.A. tytułem wykupu Obligacji przeniosła własność do akcji Bipromet S.A. stanowiacych łącznie 42,38% kapitału zakładowego Bipromet S.A.
Po dokonaniu wykupu Obligacji serii B Capital Partners S.A. posiada 1.141.600 akcji spółki Bipromet S.A., które stanowią 22,10% kapitału zakładowego Bipromet S.A.
Wydane akcje spółki Bipromet S.A. w ramach wykupu Obligacji Serii B poprzez spełnienia świadczenia niepieniężnego zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ponieważ łącznie stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Bipromet S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2007r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Prezes Zarządu
Paweł Bala