Zbycie aktywów o znacznej wartości przez Emitenta i podmiot zależny

Warszawa, dnia 2011-02-24
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners SA informuje, że w dniu 24 lutego 2011r. Emitent oraz podmiot zależny Dom Maklerski Capital Partners SA dokonali sprzedaży, w trybie pozasesyjnych transakcji pakietowych, wszystkich posiadanych akcji spółki e-Muzyka SA, które są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, na rzecz Narodowego Funduszu Inwestycyjnego EMPIK MEDIA & FASHION SA z siedzibą w Warszawie.
Emitent i Dom Maklerski Capital Partners SA zbyli łącznie 3.733.332 akcje zwykłe na okaziciela e-Muzyka SA o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie 1,65 zł za jedną akcję, przy czym Emitent zbył 3.666.666 akcji, a Dom Maklerski Capital Partners SA zbył 66.666 akcji. Łączna wartość transakcji wyniosła 6.159.997,80 zł. Na dzień 31.12.2010r. wartość ewidencyjna zbytych aktywów, ujmowana wg ceny rynkowej, wynosiła łącznie 4.367.998,44 zł.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a nabywającym aktywa i osobami nim zarządzającymi.
Zbyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ponieważ stanowią powyżej 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Zbyte aktywa stanowią łącznie 49,67% w kapitale zakładowym e-Muzyka SA i uprawniają do 49,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Emitent jak i Dom Maklerski Capital Partners SA nie posiadają obecnie żadnego udziału w kapitale zakładowym e-Muzyka SA oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala