Zbycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2007-03-01
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że od dnia 19 lutego br. do dnia przekazania niniejszego raportu, rozliczone zostały transakcje zbycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym łącznie 50.000 akcji spółki Hawe S.A. (d. Ventus S.A.). Aktywa zostały zbyte za łączną cenę 4.692.750,80 zł, gdzie średnia cena za jedna akcję wyniosła 93,86 zł.
Zbyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ ich wartość stanowi powyżej 10% wartości kapitałów własnych Capital Partners S.A.
Nie są znane powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a sprzedającym aktywa, i osobami zarządzającymi sprzedającym.

Przed dokonaniem transakcji i przed rejestracją w dniu 19 lutego br. podwyższenia kapitału zakładowego Hawe S.A. z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 4.539.156,00 zł. Capital Partners S.A. posiadała 100% akcji spółki Hawe S.A.
Zbyte akcje, przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Hawe S.A. stanowiły 10,00% a po rejestracji stanowią 1,10%.
Capital Partners S.A., po dokonaniu powyższych transakcji posiada 450.000 akcji Hawe S.A., co stanowi 9,91% kapitału zakładowego Hawe S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala