Zbycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2008-02-01
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 9/2008 – zbycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2008r. zawarta został ze spółką Gadu-Gadu S.A. umowa sprzedaży posiadanych przez Capital Partners S.A. akcji LIVECHAT Software S.A. (dalej “LIVECHAT”). Capital Partners S.A. zbyła na rzecz Gadu-Gadu S.A. łącznie 2.500.000 akcji LIVECHAT o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja za łączną cenę 1.970.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową, łączna cena za sprzedane akcje LIVECHAT może zostać powiększona o kwotę 750.000,00 zł w przypadku osiągnięcia przez LIVECHAT określonych wyników finansowych w 2008r. Nie wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającymi aktywa i osobami zarządzającymi nabywającymi aktywa. Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego LIVECHAT. Zbyte aktywa stanowią 50% w kapitale zakładowym LIVECHAT i uprawniają do 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu LIVECHAT.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala