Zbycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2010-07-12
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 19/2010 – Zbycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. w dniu 12 lipca br. powziął informację, iż w dniu 9 lipca br., w drodze odpowiedzi Emitenta na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszone w dniu 19 marca 2010r. przez KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) zawarł transakcje sprzedaży akcji spółki BIPROMET S.A.
Emitent zbył 1.420.929 akcji zwykłych na okaziciela BIPROMET S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za łączną cenę 10.656.967,50 zł. Na dzień 30.06.2010r. wartość ewidencyjna zbytych aktywów, ujmowana wg ceny rynkowej, wynosiła 10.301.735,25 zł.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a nabywającym aktywa i osobami nim zarządzającymi.
Zbyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ponieważ stanowią powyżej 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Zbyte aktywa stanowią 22,92% w kapitale zakładowym BIPROMET S.A. i uprawniają do 22,92% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Emitent, po rozliczeniu powyższych transakcji, posiadać będzie 10,05% udziału w kapitale zakładowym BIPROMET S.A. oraz 10,05% w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala