Zbycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 28 lutego 2012 r. zawarł z Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej „Fundusz”) reprezentowany przez podmiot zależny od Emitenta – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A., transakcje zbycia aktywów o znacznej wartości.
Emitent zbył na rzecz Funduszu łącznie 3.360.000 akcji Gekoplast S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie 3,16 zł za jedną akcję, przy czym zbycie 2.600.000 akcji nastąpiło w ramach ich przeniesienia na Fundusz tytułem wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjnych serii C Capital Partners Investment I FIZ, których przydział, w przypadku powodzenia emisji nastąpi w terminie 14 dni od dnia zamknięcia emisji, tj. 14 marca 2012 roku. Pozostałe 760.000 akcji Gekoplast S.A. zostało kupionych przez Fundusz ze środków własnych za łączną kwotę 2.401.600,00 zł.
Będące przedmiotem transakcji akcje Gekoplast S.A. stanowią łącznie 59,36% w kapitale zakładowym Gekoplast S.A. i uprawniają do 44,80% głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 31.12.2011r. ujmowana wg wartości nabycia, wynosiła łącznie 10.226.903,08 zł.
Pan Adam Chełchowski będący osobą zarządzającą Emitenta jest jednocześnie osobą zarządzającą Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A., które reprezentuje Fundusz. Pan Paweł Bala oraz Pan Konrad Korobowicz będący osobami zarządzającymi Emitentem są jednocześnie osobami nadzorującymi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A., które reprezentuje Fundusz.
Zbywane aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ponieważ stanowią powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta.
Capital Partners S.A. posiada 100% w kapitale zakładowym i 100% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A., które reprezentuje Fundusz.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu