Zbycie akcji ZELMER S.A.

Warszawa, dnia 2005-04-12
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 6/2005 – Zbycie akcji ZELMER S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że od dnia 31 stycznia 2005r. do dnia 12 kwietnia 2005r. zostały rozliczone transakcje sprzedaży łącznie 27.194 (słownie: dwudziestu siedmiu tysięcy stu dziewięćdziesięciu czterech) akcji ZELMER S.A. Łączna wartość transakcji wyniosła 464.721,45 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych i 45/100), a średnia wartość zbycia jednej akcji 17,09 PLN.
Zbyte aktywa uznane zostały za aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią powyżej 20% wartość kapitałów własnych Spółki.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala