Zbycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2004-09-01
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 1 września 2004r. otrzymał zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki Capital Partners S.A. przez firmę ”Świtalski & Synowie” S.A.
W dniach 23–27 sierpnia br. firma ”Świtalski & Synowie” S.A. dokonała transakcji sprzedaży 125.573 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji Capital Partners S.A. Akcje będące przedmiotem transakcji stanowią 5,4597% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Obecnie firma ”Świtalski & Synowie” S.A. posiada 74.426 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć) akcji Capital Partners S.A., co stanowi 3,2359% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tym samym udział w ogólnej liczbie głosów spadł poniżej 5%.

Podstawa Prawna: art. 148 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.