Zbycie akcji Spółki Telmax S.A.

Warszawa, dnia 2003-06-09
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 06 czerwca 2003r. rozliczona została transakcja sprzedaży 305 (słownie: trzysta pięć) akcji na okaziciela spółki Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Całkowita wartość transakcji wyniosła 11.599,80 zł. (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 80/100), a średnia wartość zbycia jednej akcji 38,03zł.

Wartość zbytych aktywów przekracza 20% kapitału własnego Spółki.

Podstawa Prawna: par. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001