Zbycie akcji Spółki Telmax S.A.

Warszawa, dnia 2003-04-29
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2003r. rozliczona została transakcja sprzedaży 57 346 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela spółki Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, stanowiących 7,74% wszystkich akcji.

Całkowita wartość transakcji wyniosła 2.121.802,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwa złote), a średnia cena zbycia jednej akcji 37,00 zł.

Akcje będące przedmiotem transakcji uprawniały do 57 346 głosów, co stanowiło 7,28% wszystkich głosów.

Aktualnie Capital Partners S.A. posiada 115 700 szt. akcji Spółki Telmax S.A., co stanowi 15,61% wszystkich akcji Spółki. Akcje te uprawniają do 115 700 głosów, co stanowi 14,70% wszystkich głosów.

Podstawa Prawna: art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997r.