Zbycie akcji Spółki Telmax S.A.

Warszawa, dnia 2003-05-07
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 7 maja 2003r. rozliczona została transakcja sprzedaży 32.280 (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela spółki Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Całkowita wartość transakcji wyniosła 1.194.360,00zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych), a średnia wartość zbycia jednej akcji 37,00zł.

Wartość zbytych aktywów przekracza ponad 20% kapitał własny Spółki.

Podstawa Prawna: par. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001