Zbycie akcji Spółki Telmax S.A.

Warszawa, dnia 2003-05-27
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że na dzień 26 maja 2003r. rozliczone zostały transakcje sprzedaży łącznie 1.451 (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela spółki Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Całkowita wartość transakcji wyniosła 54.062,40 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dwa złote i 40/100), a średnia wartość zbycia jednej akcji 37,26zł.

Wartość zbytych aktywów przekracza 20% kapitału własnego Spółki.

Podstawa Prawna: par. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001