Zbycie akcji Spółki Telmax S.A

Warszawa, dnia 2003-06-03
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 02 czerwca 2003r. rozliczona została transakcja sprzedaży łącznie 19.623 (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcji na okaziciela spółki Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Całkowita wartość transakcji wyniosła 727.009,90 zł. (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięć złotych i 90/100), a średnia wartość zbycia jednej akcji 37,05zł.

Wartość zbytych aktywów przekracza 20% kapitału własnego Spółki.

Podstawa Prawna: par. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001