Zbycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2004-01-15
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 15 stycznia 2004r. otrzymał zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki Capital Partners S.A. przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A.
W dniu 15 stycznia 2004r. na rachunku papierów wartościowych Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. rozliczona została transakcja sprzedaży 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji. Akcje będące przedmiotem transakcji stanowiły 2,61% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i dawały 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Aktualnie Dom Maklerski AmerBrokers S.A. posiada 250.001 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy jeden) sztuk akcji Capital Partners S.A., co stanowi 10,87% udziału w kapitale akcyjnym Spółki.

Podstawa Prawna: art. 147 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.