Zbycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2003-06-05
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 04 czerwca 2003r. otrzymał zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki Capital Partners S.A. przez Pana Arkadiusza Śnieżko.

Na dzień 04 czerwca 2003r. na rachunku papierów wartościowych Pana Arkadiusza Śnieżko rozliczone zostały transakcje sprzedaży łącznie 79.850 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji. Akcje będące przedmiotem transakcji stanowiły 3,47% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i dawały 79.850 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Aktualnie Pan Arkadiusz Śnieżko posiada 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji Capital Partners S.A., co stanowi 3,48% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tym samym udział w ogólnej liczbie głosów spadł poniżej 5%.

Podstawa Prawna: art. 148 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.