Zbycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2003-12-12
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 11 grudnia 2003r. otrzymał zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki Capital Partners S.A. przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A.

W dniu 11 grudnia 2003r. na rachunku papierów wartościowych Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. rozliczona została transakcja sprzedaży 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji. Akcje będące przedmiotem transakcji stanowiły 2,17% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i dawały 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Aktualnie Dom Maklerski AmerBrokers S.A. posiada 310.001 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy jeden) sztuk akcji Capital Partners S.A., co stanowi 13,48% udziału w kapitale akcyjnym Spółki.

Podstawa Prawna: art. 147 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.