Zbycie akcji przez podmiot powiązany

Warszawa, dnia 2004-09-20
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 17 września 2004r. rozliczona została pakietowa transakcja sprzedaży akcji Capital Partners S.A. przez Pana Pawła Bala. Pan Paweł Bala zbył 114.770 (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki i aktualnie posiada 925.229 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji Capital Partners S.A., co stanowi 40,2273% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów. średnia cena jednostkowa wyniosła 8,50 zł.

Jednocześnie Paweł Bala zawarł z nabywcą akcji umowę, w której zobowiązał się do nabycia wszystkich sprzedanych akcji po cenie 8,50 złotych za jedną akcję powiększonej o ustaloną w umowie wartość pieniądza w czasie.

Pan Paweł Bala pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Podstawa Prawna: par. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 marca 2004 (z póź. zm.)