Zbycie akcji przez podmiot powiązany

Warszawa, dnia 2004-04-28
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 27 kwietnia 2004r. rozliczona została transakcja sprzedaży akcji Capital Partners S.A. przez Pana Pawła Bala. Pan Paweł Bala zbył 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji Spółki i aktualnie posiada 1.049.999 (słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Capital Partners S.A., co stanowi 45,65% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.
Średnia cena jednostkowa wyniosła 1,30 zł.
Pan Paweł Bala pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Podstawa Prawna: par. 4 ust. 3 pkt 7 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001 r. – Regulamin obrotu