Zbycie akcji przez osobę zarządzającą

Warszawa, dnia 2006-02-23
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 23 lutego 2006r. otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Pana Pawła Bali o zbyciu przez niego w pakietowej transakcji pozasesyjnej 100.000 akcji Emitenta. Transakcja rozliczona została w dniu 21 lutego 2006r. Łączna cena sprzedaży wyniosła 7.400.000,00 zł.
W dniu 20 lutego 2006r. Pan Paweł Bala (“Zobowiązany”) zawarł z instytucją nabywającą powyższe akcje (“Uprawniony”) umowę, na mocy której Uprawniony w okresie od 30 czerwca 2006 roku do 30 lipca 2006 roku może złożyć Zobowiązanemu żądanie nabycia przez niego wszystkich akcji po cenie sprzedaży powiększonej o określony w umowie koszt pieniądza.

Podstawa Prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala