Zbycie akcji przez osobę zarządzającą

Warszawa, dnia 2006-02-27
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2006r. otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Pana Pawła Bali o zawarciu przez niego umowy sprzedaży łącznie 63 125 Praw Poboru akcji serii C Capital Partners S.A. nowej emisji, na rzecz osób fizycznych – pracowników i osób stale współpracujących z Emitentem lub Spółkami Portfelowymi, w tym 55 000 Praw Poboru na rzecz Konrada Korobowicza pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta. W powyższych umowach wyłączona została możliwość zbywania Praw Poboru przez nabywających. Prawa Poboru będące przedmiotem tych transakcji uprawniają łącznie do objęcia 252 500 Akcji Serii C. Powyższe transakcje mają na celu zwiększenie identyfikacji tych osób z Emitentem i celami jego działalności. Łączna cena sprzedaży wyniosła 7,00 PLN

Podstawa Prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz