Zbycie akcji PKO BP S.A.

Warszawa, dnia 2004-11-16
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniach 15 i 16 listopada br. zostały rozliczone pakietowe transakcje sprzedaży łącznie 1.975.710 (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji PKO BP S.A. Łączna wartość transakcji wyniosła 41.240.898,00 PLN (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych), a średnia wartość zbycia jednej akcji 20,87 PLN.
Zbyte aktywa uznane zostały za aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią powyżej 20% wartość kapitałów własnych Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniach 15 i 16 listopada br. za środki uzyskane ze sprzedaży akcji PKO BP S.A., zgodnie z warunkami emisji, zostały przedterminowo wykupione wszystkie Obligacje serii A Spółki w łącznej liczbie 2.170.784 (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery). Wartość wykupu Obligacji wyniosła łącznie 45.915.727,11 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i jedenaście groszy). W związku z tym obecnie Spółka nie posiada zadłużenia z tytułu emisji obligacji.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości