Zbycie akcji PGNiG S.A.

Warszawa, dnia 2005-10-04
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 3 października 2005r. zostały rozliczone transakcje sprzedaży łącznie 350.000 (słownie: trzystu pięćdziesięciu tysięcy) praw do akcji PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość transakcji wyniosła 1.438.683,40 PLN (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy), a średnia wartość zbycia jednej akcji 4,12 PLN (słownie: cztery złote i dwanaście groszy).
W dniu 4 października 2005r., za żądanie Obligatariusza, zostały przedterminowo wykupione Obligacje serii C Spółki w ilości 350.000 (słownie: trzystu pięćdziesięciu tysięcy), za uzyskane ze sprzedaży praw do akcji PGNiG S.A. środki w wysokości 1.438.683,40 PLN (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy).
Nie występują powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającymi aktywa, i osobami zarządzającymi nabywającymi.
Zbyte aktywa uznane zostały za aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią powyżej 20% wartość kapitałów własnych Spółki.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Prezes Zarządu
Paweł Bala