Zbycie akcji PGNiG S.A.

Warszawa, dnia 2005-09-27
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniach 26 i 27 września 2005r. zostały rozliczone pakietowe transakcje sprzedaży łącznie 3.964.380 (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt) praw do akcji PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość transakcji wyniosła 12.476.993,04 PLN (słownie: dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i cztery grosze), a średnia wartość zbycia jednej akcji 3,15 PLN. Uzyskane środki w całości zostaną przeznaczone na wykup Obligacji serii B Spółki.
Nie występują powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającymi aktywa, i osobami zarządzającymi nabywającymi.
Zbyte aktywa uznane zostały za aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią powyżej 20% wartość kapitałów własnych Spółki

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Prezes Zarządu
Paweł Bala