Zbycie akcji PGNiG S.A

Warszawa, dnia 2005-09-29
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniach 28 i 29 września 2005r. zostały rozliczone pakietowe transakcje sprzedaży łącznie 374.000 (słownie: trzystu siedemdziesięciu czterech tysięcy) praw do akcji PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość transakcji wyniosła 1.414.834,47 PLN (słownie: jeden milion czterysta czternaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote i czterdzieści siedem groszy), a średnia wartość zbycia jednej akcji 3,78 PLN (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy).
W dniu 28 września 2005r., za żądanie Obligatariusza, zostały przedterminowo wykupione Obligacje serii C Spółki w ilości 274.000 (słownie: dwustu siedemdziesięciu czterech tysięcy), za uzyskane ze sprzedaży praw do akcji PGNiG S.A. środki w wysokości 1.041.330,15 PLN (słownie: jeden milion czterdzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści złotych i piętnaście groszy).
Nie występują powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającymi aktywa, i osobami zarządzającymi nabywającymi.
Zbyte aktywa uznane zostały za aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią powyżej 20% wartość kapitałów własnych Spółki.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Prezes Zarządu
Paweł Bala