Zawarcie znaczącej umowy z CORE Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 2006-02-03
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 5 maja 2004r. zawarł ze spółką CORE Sp. z o.o. umowę w zakresie doradztwa finansowego, zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 11 maja 2004r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 25 maja 2005r. Przedmiotem umowy było opracowanie koncepcji i doprowadzenie do zawarcia transakcji sprzedaży akcji Polfa S.A. na rzecz Core Sp. z o.o. lub osoby trzeciej przez Capital Partners S.A.
Umowa przewidywała wynagrodzenie na zasadzie success fee, które wyniosło 792.000,00zł. W opinii Zarządu Capital Partners S.A. warunki Umowy nie odbiegały istotnie od ogólnie przyjętych dla tego typu umów. Umowa nie zawierała postanowień co do kar umownych, jak i zastrzeżonych warunków i terminów. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość wynagrodzenia przekroczyła 10% kapitałów własnych Capital Partners S.A.

Przychód z realizacji umowy został ujęty w sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2004r.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala