Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez podmiot powiązany

Warszawa, dnia 2006-08-10
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki CP Energia S.A. zawiadomienie o zawarciu przez Spółkę CP Energia S.A. warunkowej umowy w przedmiocie nabycia 500.000 akcji spółki ZAO KRIOGAZ z siedzibą w Sankt Petersburgu, o wartości nominalnej 100,00 RUB każda akcja, stanowiących 100% w kapitale zakładowym ZAO KRIOGAZ. Umowa zawarta została pod warunkiem zawieszającym polegającym na zawarciu przez ZAO KRIOGAZ umowy umożliwiającej eksport LNG z podmiotem posiadającym licencję na eksport gazu w rozumieniu ustawy Federacji Rosyjskiej z 18 lipca 2006 roku nr 117-FZ “O eksporcie gazu”.
Capital Partners S.A. posiada 50% akcji i 50% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki CP Energia S.A.

Informacje dodatkowe
Spółka Kriogaz ZAO (zamknięta spółka akcyjna) z siedzibą w St. Petersburgu, założona została w 1993 roku jako spółka specjalizująca się w technologii skroplonego gazu ziemnego (LNG).
Podstawowe obszary działalności to:

* rozwijanie technologii produkcji i składowania LNG,
* realizowanie projektów dostarczania ciepła na bazie LNG w nowych realizacjach oraz konwersjach istniejących systemów,
* projektowanie i budowa stacji tankowania LNG ,
* eksploatacja i nadzór części systemu dystrybucji gazu w obwodzie St. Petersburg związanych z wytwarzaniem i dostawami LNG.

Podstawa Prawna: art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala