Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez podmiot powiązany

Warszawa, dnia 2006-02-10
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki CP Energia S.A. zawiadomienie o zawarciu przez Spółkę CP Energia S.A. umowy w przedmiocie nabycia 550 udziałów spółki Gazpartner Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział i opłaceniu pełnej ceny za nabyte udziały w wysokości 550.000,00 zł. Nabyte przez CP Energia S.A. udziały stanowią 100% udziałów Spółki Gazpartner Sp. z o.o.
Capital Partners S.A. posiada 50% akcji i 50% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki CP Energia S.A.

Informacje dodatkowe
Spółka Gazpartner Sp. z o.o. założona została 18.08.2005 roku, w celu realizacji inwestycji związanej z zasilaniem odbiorców gazem ziemnym. Obecnie spółka finalizuje budowę instalacji zasilającej gazem ziemnym skroplonym (LNG) w Czyżewie.
Spółka ma status przedsiębiorstwa energetycznego i posiada promesę koncesji na obrót paliwami gazowymi. Docelowy potencjał dostaw to nie mniej niż 2,5 mln m3 rocznie.
Spółka będzie uczestniczyć w pilotażowym programie dostaw LNG z terytorium Rosji, realizowanym przez Spółkę CP Energia S.A., stanowiąc jego ostatnie ogniwo na terenie Polski.
Nabyte doświadczenia przy realizacji tego projektu planuje się wykorzystywać na innych lokalizacjach.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala