Zawarcie znaczącej umowy, objęcie akcji CP Energia S.A.

Warszawa, dnia 2006-01-31
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 31 stycznia 2006r. podpisał ze spółką CP Energia S.A. Umowę o objęcie akcji nowej emisji spółki CP Energia S.A.
Przedmiotem zawartej umowy jest objęcie przez Capital Partners S.A. 700.000 akcji zwykłych imiennych serii B w kapitale zakładowym spółki CP Energia S.A., wyemitowanych na podstawie uchwały NWZA Spółki CP Energia S.A. z dnia 27 stycznia 2006r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.400.000,00 zł poprzez emisję 1.400.000 nowych akcji imiennych serii B i zaoferowanie ich pro rata w subskrypcji zamkniętej dotychczasowym akcjonariuszom.
Cena emisyjna wynosi 1,00 zł. Capital Partners S.A. tytułem objęcia akcji dokona wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy Spółki CP Energia S.A. poprzez wpłatę na rzecz CP Energii S.A. kwoty 700.000,00 zł.
Źródłem finansowania nabywanych aktywów będą środki pozyskane z emisji Obligacji serii C.
Capital Partners S.A. wyniku dokonania transakcji posiadać będzie 1.200.000 akcji spółki CP Energia S.A., co stanowi 50% wszystkich akcji oraz 50% głosów na walnym zgromadzeniu.
Inwestycja w akcje CP Energia S.A. jest długoterminową lokata kapitałową Capital Partners S.A.
Zarówno przed jak i po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki CP Energii S.A., Capital Partners S.A. jest jej 50% akcjonariuszem. Ponadto Prezes Zarządu Capital Partners S.A. pan Paweł Bala pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki CP Energia S.A.
Zawarta umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość przedmiotu umowy – nabyte aktywa – wynoszą powyżej 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala