Zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej

Warszawa, dnia 2007-03-28
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w Raporcie bieżącym nr 19/2007 z dnia 27 marca br. omyłkowo podana została wysokość kar umownych, zarówno po stronie Emitenta jak i pozostałych stron umowy. Zamiast błędnie podanej kwoty 1.000.0000,00 PLN powinno być 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala