Zawarcie znaczącej Umowy

Warszawa, dnia 2004-11-26
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 26 listopada br. została zawarta umowa w zakresie doradztwa finansowego oraz pozyskania kapitału z Interchem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Przedmiotem Umowy jest opracowanie i realizacja rozwiązania zapewniającego pozyskanie kapitału na sfinansowanie rozwoju Spółki Interchem. W Umowie przewidziano wynagrodzenie złożone z części stałej oraz prowizyjnej, zależnej od wielkości pozyskanych środków. W opinii Zarządu Capital Partners S.A. warunki Umowy nie odbiegają istotnie od ogólnie przyjętych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień co do kar umownych, jak i zastrzeżonych warunków i terminów.
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż potencjalna wartość wynagrodzenia przekroczy 20% obecnych kapitałów własnych Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 3 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 marca 2004r. (z póź. zmianami)