Zawarcie znaczącej umowy

Warszawa, dnia 2005-12-02
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 2 grudnia 2005r. podpisał ze spółką eCard S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę o objęcie akcji nowej emisji spółki eCard S.A.
Capital Partners S.A. obejmie w subskrypcji prywatnej 6.520 (słownie: sześć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii J spółki eCard S.A. o cenie emisyjnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) za jedną akcję dokonując wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy spółki eCard S.A. poprzez wpłatę 652.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Odpowiednie wpisy w księdze akcyjnej spółki eCard S.A. zostaną dokonane po zarejestrowaniu przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego eCard S.A.
Zawarta umowa nie reguluje kwestii kar umownych.
Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ wartość przedmiotu umowy przekroczy 20% kapitałów własnych Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala