Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 14 lipca 2011r. zawarł z Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej „Fundusz”) reprezentowany przez podmiot zależny od Emitenta – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. (dawniej AKJ Investment TFI S.A.) umowę przeniesienia papierów wartościowych w celu dokonania wpłaty na certyfikaty inwestycyjne.
Przedmiotem umowy jest przeniesienie: (i) 97.619 akcji spółki Piecexport-Piecbud S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, oraz (ii) 1.030.000 akcji spółki Aero AT S.A. z siedzibą w Mielcu, celem opłacenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B Capital Partners Investment I FIZ. Łączna szacunkowa wartość umowy wynosi 6,9 mln zł. W zamian za papiery wartościowe zostaną wydane przez Fundusz Certyfikaty w liczbie wynikającej z podziału całkowitej wartości papierów wartościowych, poprzez cenę emisyjną Certyfikatu. Wartość wnoszonych certyfikatów ustalana będzie poprzez ich wycenę, dokonaną zgodnie z zasadami wyceny stosowanymi przez Fundusz.
W opinii Zarządu Emitenta pozostałe warunki umowy nie odbiegały od ogólnie przyjętych dla tego typu umów. Umowa nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych jak również zastrzeżonych warunków i terminów rozwiązujących i zawieszających. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż szacunkowa wartość jej przedmiotu, stanowi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta.
Jednocześnie Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniach 14-15 lipca br. zawarte zostały z Funduszem, na tych samych zasadach, analogiczne umowy na przeniesienie: (i) 300.000 akcji spółki 123market.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz (ii) 1.810 udziałów w spółce Invest House Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, których łączna szacunkowa wartość wynosi 1,8 mln zł.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Konrad Korobowicz

Wiceprezes Zarządu