Zawarcie w ciągu ostatnich 12 miesięcy umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy

Warszawa, dnia 2010-09-02
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 22/2010 – Zawarcie w ciągu ostatnich 12 miesięcy umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 2 września 2010r. zawarł ze Spółką Onico Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę pożyczki, która łącznie z umowami pożyczki zawartymi z tym podmiotem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy spełnia kryterium znaczącej umowy.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent zawarł z Onico Trade Sp. z o.o. umowy pożyczki do łącznej wartości 6.900.000,00 zł, w celu finansowania bieżącej działalności handlowej.
Umową o największej wartości jest umowa z dnia 8 stycznia 2010r., której przedmiotem było udzielenie przez Emitenta pożyczki pieniężnej w łącznej wysokości do kwoty 2.900.000,00zł. Wypłata środków następowała w transzach, po otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia od Pożyczkobiorcy. Pożyczka oprocentowana była w wysokości 18% w skali roku i została spłacona w całości wraz z należnymi odsetkami w dniu 23 czerwca 2010r.
W opinii Zarządu Emitenta pozostałe warunki umowy nie odbiegały od ogólnie przyjętych dla tego typu umów. Umowa nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych jak również zastrzeżonych warunków i terminów rozwiązujących i zawieszających.
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przedmiotu, łącznie z umowami pożyczki zawartymi z tym podmiotem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, stanowi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta.
Na dzień przekazania niniejszego raportu obowiązująca jest jedynie Umowa pożyczki zawarta z Onico Trade Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym. Poprzednie pożyczki zostały spłacone wraz z należnymi odsetkami, które ustalane były każdorazowo na takim samym poziomie.

Podstawa prawa: par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala