Zawarcie umowy kredytowej

Warszawa, dnia 2008-04-22
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 14/2008 – Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2008 roku zawarta została z PKO BP S.A. Umowa kredytowa w formie limitu kredytowego wielocelowego na kwotę 20 mln złotych, w tym:
(i) kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 5% limitu,
(ii) kredyt obrotowy odnawialny do wysokości 100% limitu,
(iii) kredyt obrotowy nieodnawialny do wysokości 100% limitu, oraz
(iv) gwarancja bankowa do wysokości 10% limitu.
Powyższa umowa została zawarta celem pozyskania środków na działalność inwestycyjną Capital Partners S.A.
Umowa kredytowa została zawarta na okres 3 lat od dnia jej podpisania, a okres wykorzystania limitu upływa z dniem 21.04.2011 roku.
Oprocentowanie limitu ustalane jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku i wynosi:
(i) WIBOR 1M + marża 1,5 p.p. – dla kredytu w rachunku bieżącym,
(ii) WIBOR 1M + marża 1,5 p.p. – dla kredytu obrotowego odnawialnego, oraz
(iii) WIBOR 1M + marża 1,4 p.p. – dla kredytu obrotowego nieodnawialnego.
Spłata wierzytelności PKO BP S.A., zabezpieczona będzie w następujący sposób:
(i) zastaw finansowy na posiadanych przez Emitenta akcjach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych w DM PKO BP SA wraz z nieodwołalną blokadą na tym rachunku i z nieodwołalnym pełnomocnictwem dla PKO BP S.A. do sprzedaży zablokowanych akcji oraz nieodwołalnym pełnomocnictwem do rachunku pieniężnego, przy czym wartość akcji stanowiących przedmiot zastawu finansowego wraz z blokadą nie może być niższa niż 150% kwoty wykorzystanego limitu,
(ii) pełnomocnictwo do rachunków bieżących Capital Partners S.A. w innych bankach.
Środki pieniężne z tytułu udzielonego limitu, zostaną postawione do dyspozycji Capital Partners S.A. po ustanowieniu ww. zabezpieczeń, na mocy zawartej jednocześnie Umowy o ustanowienie zastawu finansowego na papierach wartościowych.
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, ani też nie jest zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu i w opinii Zarządu Emitenta pozostałe jej warunki nie odbiegają istotnie od ogólnie przyjętych dla tego typu umów.
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Wiceprezes Zarządu
Maciej Górski