Zawarcie umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy

Warszawa, dnia 2011-04-28
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 27 kwietnia 2011r. zawarł ze Spółką Onico S.A. z siedzibą w Warszawie umowę pożyczki, która łącznie z trzema innymi umowami pożyczki zawartymi z tym podmiotem spełnia kryterium znaczącej umowy.
Emitent zawarł z Onico S.A. umowy pożyczki do łącznej wartości 6.000.000,00 zł, w celu finansowania bieżącej działalności handlowej.
Umową o największej wartości jest umowa z dnia 27 kwietnia 2011r., której przedmiotem było udzielenie przez Emitenta pożyczki pieniężnej w łącznej wysokości do kwoty 2.000.000,00zł. Wypłata środków następować będzie w transzach, po otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia od Pożyczkobiorcy. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości stawki WIBOR3M w dniu 27 kwietnia br. powiększonej o marżę a termin jej spłaty wraz z należnymi odsetkami został ustalony na dzień 27 czerwca 2011r.
W opinii Zarządu Emitenta pozostałe warunki umowy nie odbiegały od ogólnie przyjętych dla tego typu umów. Umowa nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych jak również zastrzeżonych warunków i terminów rozwiązujących i zawieszających. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przedmiotu, łącznie z umowami pożyczki zawartymi z tym podmiotem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, stanowi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta.
Na dzień przekazania niniejszego raportu obowiązująca jest jedynie Umowa pożyczki, o której mowa. Poprzednie pożyczki zostały spłacone wraz z należnymi odsetkami.

Podstawa prawa: par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala