Zawarcie przez Emitenta znaczących umów

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2011 roku zawarł z GEKOPLAST S.A. Umowę objęcia akcji oraz Umowę wzajemnego potrącenia wierzytelności w związku z opłaceniem akcji.
Na mocy zawartych umów Capital Partners S.A. obejmie 2.660.000 nowych akcji serii D na okaziciela GEKOPLAST S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł i cenie emisyjnej 3,00 zł każda akcja, gdzie częściowe opłacenie zapisu w kwocie 7.962.224,63 zł nastąpi w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności, a pozostała kwota w wysokości 17.775,37 zostanie wpłacona na rachunek GEKOPLAST S.A.
Wierzytelności pieniężne Capital Partners S.A. wobec GEKOPLAST S.A. o łącznej wartości 7.962.224,63 zł wynikają z tytułu umowy pożyczki z dnia 30 czerwca 2010r. oraz z tytułu posiadanych obligacji serii A wyemitowanych przez GEKOPLAST S.A. wraz z należnymi odsetkami.
Żadna z umów nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, ani też zastrzeżonych warunków i terminów.
Obie umowy uznane zostały za znaczące, ponieważ ich wartość stanowi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane powołanym raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku nie ulegają zmianie, przy czym w związku ze sprzedażą wszystkich akcji spółki zależnej, Spółka nie będzie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań kwartalnych i skonsolidowanego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe

Paweł Bala

Prezes Zarządu