Zawarcie przez Emitenta i jednostkę od niego zależną znaczącej umowy ze Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Warszawa, dnia 2006-02-07
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 6 lutego 2006r. otrzymał podpisaną Umowę doradztwa w zakresie przeprowadzenia publicznej oferty akcji serii E Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z dnia 31 stycznia 2006r.
Capital Partners S.A. będzie realizował niniejszą umowę doradztwa w konsorcjum z Domem Maklerskim Capital Partners S.A., w którym Capital Partners S.A. posiada 100% głosów na WZA. Do chwili rejestracji zmian przez właściwy sąd DM Capital Partners S.A. funkcjonuje pod nazwą Deutsche Asset Management S.A.
Przedmiotem umowy są usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji serii E Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w drodze oferty publicznej, a w szczególności sporządzenie prospektu emisyjnego oraz złożenie do KPWiG wniosku o jego zatwierdzenie. Umowa przewiduje dla Capital Partners S.A. i DM Capital Partners S.A. takie samo wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy, określone procentowo w stosunku do wartości wszystkich objętych akcji serii E, obliczonej według ich ceny emisyjnej. W opinii Zarządu Capital Partners S.A. warunki Umowy nie odbiegają istotnie od ogólnie przyjętych dla tego typu umów. Umowa nie zawierała postanowień co do kar umownych, jak i zastrzeżonych warunków i terminów. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż potencjalna wartość wynagrodzenia Capital Partners S.A. jak i DM Capital Partners S.A. może przekroczyć 10% kapitałów własnych Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala