zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania znaczącej umowy

Warszawa, dnia 2007-06-19
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 36/2007 – zawarcie Porozumienia w sprawie rozwiązania znaczącej umowy

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2007r. otrzymał podpisane przez Telegate Polska Sp. z o.o. Porozumienie z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie rozwiązania umowy opcji zakupu akcji eCard S.A., o której Emitent informował Raportem bieżącym nr 81/2006 z dnia 7 listopada 2006r.
Umowa rozwiązana została z datą 14 czerwca 2007r.
Przedmiotem rozwiązanej umowy było zobowiązanie Capital Partners do sprzedania spółce Telegate Sp. z o.o. na żądanie w okresie od 1 kwietnia 2008r. do 30 września 2008r. maksymalnie 2.871.371 akcji spółki eCard S.A.
Sprzedaż akcji nastąpić miała po cenie 3,00 PLN (trzy złote) za jedną akcję.
Przyczyną zawarcia Porozumienia było wcześniejsze rozwiązanie Umowy Współpracy pomiędzy eCard S.A. a Telegate Sp. z o.o.
W ocenie Zarządu Spółki w wyniku rozwiązania Umowy Opcji Zakupu Akcji eCard S.A. wzrosną przychody finansowe Emitenta, z tytułu przeszacowania zablokowanych pod Umowę akcji eCard S.A., które dotychczas ujmowane były w cenie 3,00 zł niezależenie od ich wyceny rynkowej.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala